Tietosuojaseloste

REKRYTOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy käsittelee työhakemuksen jättäneiden henkilöiden henkilötietoja rekrytoinnin toteuttamiseksi. Työnhakijoista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy
Y- tunnus: 2817316-5
Kauppatie 1 A 9
66400 Laihia

2. Yhteyshenkilö Tietosuojavastaava: Pieta Pitkänen, pieta.pitkanen@tuiskuoy.fi, +358 406750893, postiosoite: Tietosuojavastuullinen Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy, Kauppatie 1 A 9, 66400 Laihia. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja rekrytoinnin toteuttamiseksi. Rekrytointiprosessin tarkoituksena on valita työnhakijoiden joukosta meidän tarpeisiin sopivat henkilöt. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:n oikeutettujen etujen toteuttaminen. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:n oikeutetut edut perustuvat yrityksen ja rekisteröidyn väliseen asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy rekisteröidyn jättäessä meille työhakemuksen. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä työhakemusten käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä:
o nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite ja sähköpostiosoite;
o koulutus-, työkokemus ja muu osaamistausta;
o rekisteröidyn oma kuvaus osaamisestaan ja soveltuvuudestaan tehtävään, sekä palkkatoive;
o rekisteröidyn vapaaehtoisesti antama tieto siitä, onko hän Suomen kansalainen (Käsittelee tätä tietoa mm. sen selvittämiseksi, onko rekisteröidyllä työlupa);
o rekisteröidyn oma-aloitteisesti toimittamat suosituskirjeet tai suosittelijoiden nimet, asema ja yhteystiedot;
o rekisteröidyn oma-aloitteisesti antamat vapaamuotoiset tiedot, kuten tiedot perhesuhteista, harrastuksista, luottamustoimista, elämäntilanteesta, jne.;
o rekrytointiin osallistuvien henkilöiden mahdollisesti kirjoittamat yhteenvedot rekisteröidystä ja mahdolliset yhteenvedot rekisteröidyn ilmoittamien suosittelijoiden antamista lausunnoista

5. Tietolähteet Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy kerää henkilötietoja osana avointen työpaikkojen hakuprosessia. Tämän lisäksi yritys kerää rekisteröityjen sähköpostitse lähettämiä avoimia työpaikkahakemuksia.

6. Henkilötietojen vastaanottajat Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:ssä rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee Ilkka Poti, ilkka.poti@tuiskuoy.fi, +358405244284. Henkilötietojen vastaanottajana voi toimia myös yksikönjohtaja.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja rekrytointiprosessin ajan, jonka jälkeen niitä säilytetään kolmenkuukauden ajan. Jos työnhakija valitaan tehtävään, Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy siirtää rekrytointiprosessin aikana kerätyt perustiedot ja muut työsuhteen kannalta olennaiset henkilötiedot henkilöstörekisteriin (TyövuoroVelhoon).

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:n käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita yritys säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla.

10. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, johtaa se siihen, että Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy ei voi käsitellä rekisteröidyn työhakemusta, eikä yritys voi siten ottaa rekisteröityä huomioon rekrytoinnissa. Rekisteröidyn on esitettävä vastustamista koskeva vaatimuksensa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseensa liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esimerkiksi, että rekisteröity ei ole enää kiinnostunut kyseisestä työpaikasta). Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin yritys ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Rekisteröidyn muut oikeudet Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:
o saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
o vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
o vaatia henkilötietojensa poistamista; ja
o vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilötietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön).
Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle
yhteyshenkilölle. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin yritys ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.